Historik

TeaterAlliansen startades 1999 och ägs av Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film samt Trygghetsrådet TRS och finansieras huvudsakligen genom statligt bidrag. TeaterAlliansen tillkom för att möta den offentligt stödda scenkonstens behov av konstnärlig förnyelse och rörlighet samt för att skapa möjlighet till social och ekonomisk trygghet för de mest efterfrågade frilansande skådespelarna.

Scenkonsten i Sverige stod på 1990-talet under stark förändring med krav på ekonomiska rationaliseringar och personaleffektivisering. Krympande resurser tillsammans med den konstnärliga personalens rätt till tillsvidareanställningar försvårade den konstnärliga förnyelsen bland annat eftersom rörligheten bland skådespelare i ensemblerna vid institutionsteatrarna var liten.

På uppdrag av Statens kulturråd genomförde ordförandena i Teatrarnas Riksförbund (nu Svensk Scenkonst) och Svenska Teaterförbundet (nu Fackförbundet Scen & Film) Lars Edström och Tomas Bolme, en studie om anställningsformerna för den konstnärliga personalen på de statligt stödda teaterinstitutionerna. I sin rapport visade de på att en balans mellan anställningstrygghet och rörlighet var angeläget av både ekonomiska och konstnärliga skäl. De konstaterade att det fanns ett behov av att lösgöra resurser på institutionsteatrarna och föreslog en lösning i form av en så kallad tredje anställningsform för skådespelare.

Deras studie pekade på två kompletterande vägar för den tredje anställningsformen för skådespelare. För det första att arbetsmarknadens parter skulle träffa en överenskommelse om nya avtalsregler för tillsvidareanställning samt möjligheten till fleråriga kontrakt utan krav på tillsvidareanställning. För det andra att väl etablerade icke tillsvidare anställda skådespelare i stället för arbetslöshet mellan sina anställningarna skulle ges en anställning i en trygghetsstiftelse.

Baserat på utredningen beviljade regeringen ett statligt bidrag för att en tredje anställningsform för skådespelare skulle införas på prov. Bidraget skulle gå till löner för en grupp frilansande skådespelare under perioder då de saknade engagemang. Syftet var att avlasta arbetslöshetskassan, förbättra frilansande skådespelares sociala och ekonomiska trygghet samt att öka den konstnärliga rörligheten och friheten på teaterområdet. Därmed var grunden till TeaterAlliansen lagd.