TeaterAlliansen anställer skådespelare med ordinarie kriterier med start 1 november 2022

ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR NU AVSLUTAD. 

Om du har ansökt kan du fortfarande logga in och se den men inte längre redigera innehållet. Under första halvan av oktober kommer alla som ansökt få besked om de kan erbjudas anställning eller inte.

TeaterAlliansens styrelse har fattat beslut om att från 1 november 2022 anställa ytterligare minst 10 skådespelare. Ansökan är öppen här på hemsidan under perioden 16 maj till 30 juni 2022.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav. Du ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet.

Anställningarna ska ha varit avlönade i nivå med vid tidpunkten gällande kollektivavtal inom scenkonstområdet. Om du haft flera yrkesroller i dina anställningar ska du endast ange den tid du arbetat skådespelare under repetitioner och föreställningar i din ansökan.

Du som ansöker får inte ha börjat ta ut din ålderspension och inte heller eventuell SPV-pension.

Ordningsföljden för anställning avgörs av den totala kvalificerande anställningstiden som skådespelare den sökande kan tillgodoräkna sig under de senaste femton åren.

För att ansöka behöver du ha ett konto hos TeaterAlliansen. Kontot skapar du i samband med att du ansöker. Om du sökt anställning 2019 eller 2021 loggar du in på ditt befintliga konto med samma uppgifter som du angav då. Dina uppgifter ligger kvar och du behöver bara komplettera med de uppgifter som efterfrågas i just denna ansökan. Om du ansökt till de extrainsatta, tidsbegränsade tjänsterna finns även de uppgifter registrerade och sparade – oavsett om de kan tillgodoräknas i denna ansökan eller inte.

I ansökan ska du, förutom person- och kontaktuppgifter, lägga in de anställningar du haft som skådespelare på statligt stödda institutionsteatrar och/eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet under perioden 2007-07-01 – 2022-06-30. Du ska också lägga in alla anställningar du haft som skådespelare under perioden 2019-07-01 – 2022-06-30 – såvida inte dessa ligger under perioder då du haft anställning på teatrar med statligt stöd enl. ovan. Hänsyn tas vid längre sjukskrivningar och föräldraledighet.

Vid ansökningsperiodens slut sammanställs varje sökandes totala, kvalificerande anställningstid, baserat på inlagd information, enligt ovan. Ett antal sökande kommer under april och maj att elektroniskt få komplettera sin ansökan med kontrakt som styrker anställningarna samt eventuella intyg från Försäkringskassan. Vi ber dig därför att redan i samband med ansökan ha alla kontrakt och intyg tillgängliga.

De sökande erbjuds anställning i turordning baserat på tid inom yrket enligt kriterierna ovan. TeaterAlliansen gör inga konstnärliga eller andra bedömningar av de sökande.