Sång, språk och scenisk gestaltning med Pia Olby och Catherine Hansson

Vad händer om man blandar Shakespeares sonetter med sånger av nutida pop- och rockartister? Kan man arbeta med text och sång så att de olika formerna av gestaltning befruktar och positivt påverkar varandra?

När man växlar mellan tal och sång ger sångens naturliga kroppsförankring direkt hjälp till den språkliga gestaltningen. Det starka kroppsliga engagemang som krävs för att frambringa en bärande ton gör det omöjligt för huvudet, med sina tankar och idéer, att styra för mycket. Närvaro i andning och ton ger en automatisk förhöjning som hjälper den personliga sceniska gestaltningen.

När man talar är det texten och dess betydelsebärande och gestaltande funktion som är framträdande vilket frigör sången så att att den får en tydligare berättelse. Risken att sångaren fastnar i tankar om tonbildning och att ”sjunga fint” minskar.

Deltagarna får möjlighet att utforska och medvetandegöra vad som sker när man blandar talad och sjungen text i sömlösa övergångar.

Kursupplägg
Första veckan delas gruppen på hälften. Förmiddagarna ägnas åt uppvärmning, avspänning, andning, röstergonomi, sång-, tal- och röstteknik. Eftermiddagarna ägnas åt språklig gestaltning med texter av Shakespeare med Catherine och sånggestaltning av utvalda sånger med Pia.
Andra veckan arbetar gruppen tillsammans och då integreras sånglig, språklig och fysisk gestaltning till en konstnärlig helhet. Kursen avslutas med en opretentiös redovisning.

Språklig gestaltning
Kursdeltagarna undersöker och arbetar med gestaltning av röstens och språkets uttrycksmöjligheter. Undervisningen innehåller tekniska övningar som syftar till att stärka rösten och förbättra artikulationen och övningar som fokuserar på gestaltning.
Med Shakespeares sonetter som utgångspunkt arbetar deltagarna, med andningen i texten och att "äga orden" för att förstå dem, inte bara intellektuellt utan även fysiskt och emotionellt.

På en nivå är dessa övningar rent tekniska men på en annan nivå hjälper tekniken till att upptäcka mer information i texten. Teknikerna kan även ge en snabbare inlärning av texten, återuppväcka gnistan och energin när texten är monoton eller slentrianmässig och framförallt att återerövra det levande nuet.

Sånggestaltning
I Pias undervisning utgår varje deltagare från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. Deltagarna arbetar både med andning och röstuppvärmning och sjunger individuellt inför varandra. Arbetssättet kräver en tillåtande atmosfär i rummet.
Pias pedagogik har ingen linjär progression utan mer formen av en fördjupande spiral som tar sin utgångspunkt i varje skådespelares individuella erfarenhet av sång. Undervisningen är alltid individanpassad.

Catherine Hansson är skådespelare och verksam logonom bland annat vid Kungliga Operan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Hon är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 1976-79 och examinerad logonom (röst- och talpedagog med estetisk inriktning) på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Pia Olby är sångare och pedagog bland annat vid Stockholms dramatiska högskola. Pias specialitet är att fokusera på och arbeta med det musikaliska och sceniska uttrycket samtidigt - på lika villkor. Hon hjälper deltagarna att höja sitt sångsjälvförtroende så att de vågar lita på och låta det personliga uttrycket ta plats. www.piaolby.se

Plats

Stockholm

Datum

4-13 april

Sista ansökningsdag var 2017-03-19.