Cirkusscenografi för scenografer & cirkusartister

med Fridjon Rafnsson, Tilde Björfors och Mattias Lindström

Bild Fridjon Rafnsson, kursledare och scenograf

 

"Processen för en normal scenkonstproduktion på en teater- eller operainstitution ser så annorlunda ut från en cirkusprocess och dess behov av att ”erövra” scenografin.

Det som är så annorlunda med cirkus är att redskapen är cirkusens grund. Redskapen styr scenografin och dramaturgin. Då blir det viktigt att inte glömma scenografins konstnärliga aspekter, vad den berättar, betyder.”

// Tilde Björfors – grundare av Cirkus Cirkör och föreläsare under kursen

 

Kursen arrangeras av TeaterAlliansen och Riksteatern, med stöd av Cirkus Cirkör.

 

I kursen cirkusscenografi möts cirkusartister och scenografer under 2 dagar för att lära sig mer om varandras konstformer och dela tankar, visioner och för att tillsammans skapa ett gemensamt språk för cirkus-scenografi.

Genom praktiska övningar med anknytning till varandras konstformer lär vi oss mer om cirkusscenografins möjligheter och begränsningar. Praktiska arbetsmetoder och processer varvas med samtal och presentationer.

Kursledare: Fridjon Rafnsson (scenograf), Tilde Björfors (regissör, grundare Cirkus Cirkör), Mattias Lindström (cirkusartist och konstruktör)

 

För vem?

Cirkusartister som vill lära sig mer om hur en scenograf arbetar och hur färg, form och rum kan förhöja verket och det du som artist/kompani vill berätta. Vad kan scenografin tillföra cirkusen?

 

Scenografer med intresse av att arbeta med nycirkus som uttryck genom hela verk eller som inslag i en annan uppsättning. Kursen ger ökad förståelse för konstformens möjligheter och begränsningar.

 

Målgrupp: Proffessionellt yrkesverksamma scenografer och cirkusartister. Kostnadsfritt för antagna deltagare.

 

Innehåll:

Dag 1: Vad är cirkus? – Vad är scenografi? - Introduktion, processer och krockar

9.30 – 17.00, Riksteatern i Hallunda

Gemensam introduktion och presentation

"Vad är cirkus - vad är scenografi?" – med Tilde Björfors och Fridjon Rafnsson

"Processer och krockar" - Tilde Björfors och Fridjon Rafnsson

 

Dag 2:  Discipliner och arbetsprocesser

9.30 – 16.00, Riksteatern i Hallunda/Cirkus Cirkör

Förmiddag: Studiebesök - Vad gör en cirkusartist / Vad gör en scenograf?

Scenograferna besöker cirkushallen och får en praktisk presentation av cirkusdiscipliner och hur det kan vara att som scenograf arbeta med cirkus. Och möjlighet att prova på…!  med Mattias Lindström, konstruktör och cirkusartist

Cirkusartisterna får en genomgång av en scenografrns arbetssätt och behov, praktisk kunskap om scenografens process och rundvandring i Riksteaterns dekorverkstäder med Fridjon Rafnsson, scenograf

Gemensam lunch på Riksteatern

Eftermiddag: Återsamling för diskussion, frågor och tankar

 

Bor du i Västra Götalandsregionen och är intresserad av att delta? Då finns det möjlighet för antagna deltagare att ansöka om ersättning för resa och boende. För mer information kontakta: karin.skierus@vgregion.se

 

// ENG

 

"The process of a normal performing arts production in a theater or opera institution looks so different from a circus process and its need to "conquer" the scenography.

What is so different about the circus is that the equipment is the foundation of the circus. The tools control the scenography and dramaturgy. Then it becomes important not to forget the artistic aspects of the scenography, what it tells, means."

// Tilde Björfors – founder of Cirkus Cirkör and lecturer during the course

 

The course is arranged by TeaterAliansen and Riksteatern, with the support of Cirkus Cirkör.

 

In the circus scenography course, circus artists and scenographers meet for 2 days to learn more about each other's art forms and share thoughts, visions and to create a common language for circus scenography.

Through practical exercises connected to each other's art forms, we learn more about the possibilities and limitations of circus scenography. Practical work methods and processes are interspersed with talks and presentations.

Course leaders: Fridjon Rafnsson (scenographer), Tilde Björfors (director, founder Cirkus Cirkör), Mattias Lindström (circus artist and designer)

 

For whom?

Circus performers who want to learn more about how a scenographer works and how color, shape and space can enhance the work and what you as an artist/company want to tell. How can scenography enhance circus?

Scenographers with an interest in working with contemporary circus productions or as an element in another piece. The course provides increased understanding of the possibilities and limitations of the art form.

 

Target group: Professional scenographers and circus artists. Free for admitted participants.

 

Content:

Day 1: What is a circus? - What is scenography? - Introduction, processes and clashes

9.30 – 17.00, Riksteatern in Hallunda

Introduction and presentation

"What is circus - what is scenography?" - with Tilde Björfors and Fridjon Rafnsson

"Processes and collisions" - Tilde Björfors and Fridjon Rafnsson

 

Day 2:  Disciplines and work processes

9.30 – 16.00, Riksteatern in Hallunda/Circus Cirkör

Morning: Study visit - What does a circus artist do / What does a scenographer do?

The scenographers visit the circus hall and get a practical presentation of circus disciplines and what it can be like to work with contemporary circus as a scenographer. And the opportunity to try youself...! with Mattias Lindström, designer and circus performer.

The circus performers get an overview of a set designer's working methods and needs, practical knowledge of the set designer's process and a tour of  Riksteatern's decor workshops with Fridjon Rafnsson, set designer.

Shared lunch at Riksteatern

Afternoon: Gathering for discussion, questions and thoughts.

 

 

Plats

Plats: Riksteatern i Hallunda/Cirkus Cirkör

Datum

6-7 maj 2024

Sista ansökningsdag var 2024-03-31.