TeaterAlliansen tidsbegränsade anställningar

TeaterAlliansen erbjuder tidsbegränsade anställningar med särskilda kriterier för frilansande skådespelare med start 1 juni 2022

Tack vare de återstartsmedel som tilldelats TeaterAlliansen har vi möjlighet att inrätta tidsbegränsade anställningar för 25 frilansande skådespelare. För dessa tjänster gäller särskilda kriterier som du hittar nedan. Anställningarna löper under ett år med start 1 juni. Om TeaterAlliansens ekonomi tillåter kan ytterligare ett års anställning erbjudas till de anställda som varit tjänstlediga för arbete som skådespelare i tillräckligt hög grad under anställningsåret.

Ansökningsperioden är nu avslutad.

Alla som ansökt får per mejl besked om de kan erbjudas anställning eller inte under andra halvan av maj.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav.
Alla som ansökt får per mejl besked om de kan erbjudas anställning eller inte under andra halvan av maj.

Du ska:

  • under de senaste fem åren ha arbetat som frilansande skådespelare och inte haft en tillsvidareanställning under den perioden
  • under de senaste sex åren haft minst två års sammanlagd anställning som skådespelare. Anställningar vid följande teatrar är kvalificerande:
    • Statligt stödda institutionsteatrar och fria teatrar med verksamhets- och/eller projektbidrag via Kulturrådet.
    • Teatrar bundna av Privatteateravtalet mellan Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst och beviljats krisstöd från Kulturrådet i samband med Covid 19-pandemin.

Anställningarna ska ha varit avlönade i nivå med vid tidpunkten gällande kollektivavtal inom scenkonstområdet. Om du haft flera yrkesroller i dina anställningar ska du endast ange den tid du arbetat skådespelare under repetitioner och föreställningar i din ansökan.


Övriga kriterier för anställning:

  • Endast kontrakt med löptid upp till och med 12 månader är kvalificerande
  • Anställningstid under tillsvidareanställning är inte kvalificerande

Ordningsföljden för erbjudande om anställning avgörs av den sammanlagda kvalificerande anställningstiden – som skådespelare – den sökande kan tillgodoräkna sig enligt ovan under de senaste sex åren.

För att ansöka behöver du ha ett konto hos TeaterAlliansen. Kontot skapar du i samband med att du ansöker. Om du sökt anställning 2019 eller 2021 loggar du in på ditt befintliga konto med samma uppgifter som du angav då. Dina uppgifter ligger kvar och du behöver bara komplettera med de uppgifter som efterfrågas i just denna ansökan.

Det finns inget hinder att söka både tidsbegränsad anställning och ordinarie anställning. Detta gäller även om du skulle bli erbjuden en korttidsanställning. Det går också bra att ansöka om anställning även om du för tillfället är kontrakterad någon annanstans.

I ansökan ska du, förutom person- och kontaktuppgifter, lägga in de anställningar du haft som skådespelare på kvalificerande teatrar under perioden 2016-04-16 – 2022-04-15. Hänsyn tas vid längre sjukskrivningar och föräldraledighet.

Vid ansökningsperiodens slut sammanställs varje sökandes totala, kvalificerande anställningstid, baserat på inlagd information, enligt ovan. Ett antal sökande kommer under april och maj att elektroniskt få komplettera sin ansökan med kontrakt som styrker anställningarna samt eventuella intyg från Försäkringskassan. Vi ber dig därför att redan i samband med ansökan ha alla kontrakt och intyg tillgängliga.

De sökande erbjuds anställning i turordning baserat på tid inom yrket enligt kriterierna ovan. TeaterAlliansen gör inga konstnärliga eller andra bedömningar av de sökande.