TeaterAlliansens historia, Hur startade TeaterAlliansen

Historik

TeaterAlliansen bildades 1999 och ägs av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Trygghetsrådet TRS och finansieras genom statligt bidrag.

Scenkonsten i Sverige stod på 1990-talet under stark förändring med krav på ekonomiska rationaliseringar och personaleffektivisering. På teaterområdet ledde krympande resurser tillsammans med den konstnärliga personalens rätt till tillsvidareanställningar till en låst situation som också försvårade den konstnärliga förnyelsen bland annat eftersom rörligheten bland skådespelare i ensemblerna vid institutionsteatrarna blev liten.

På uppdrag av Statens kulturråd genomförde ordförandena i Teatrarnas Riksförbund (nu Svensk Scenkonst) och Svenska Teaterförbundet (nu Teaterförbundet/för scen och film) Lars Edström och Tomas Bolme, en studie om anställningsformerna för de statligt stödda teaterinstitutionernas konstnärliga personal. I rapporten konstaterar de behovet av en tredje anställningsform inom institutionsteatrarna. De visade också på att en balans mellan anställningstrygghet och rörlighet var angeläget av konstnärliga skäl.

Deras studie pekade på två kompletterande vägar. För det första att arbetsmarknadens parter skulle träffa en överenskommelse om nya avtalsregler för tillsvidareanställning samt möjligheten till fleråriga kontrakt utan krav på tillsvidareanställning. För det andra att väl etablerade icke tillsvidare anställda skådespelare i stället för arbetslöshet mellan sina anställningarna skulle ges en anställning i en trygghetsstiftelse.

Regeringen föreslog att ett statligt bidrag till en så kallad tredje anställningsform inom teatern skulle införas på prov från och med 1999. Bidraget skulle gå till löner till frilansande skådespelare under perioder då dessa saknade engagemang och syftade till att avlasta arbetslöshetskassan, öka frilansande skådespelares trygghet samt öka den konstnärliga rörligheten och friheten på teaterområdet. Det var grunden till TeaterAlliansen som sedan dess stadigt vuxit från 66 anställda skådespelare till cirka 150 idag.

Lars Edström och Tomas Bolme har tillsammans gjort en kulturgärning genom sitt idoga och mångåriga utredningsarbete kring förslaget till en ny anställningsform för frilansande skådespelare. De lade grunden till en helt unik verksamhet, TeaterAlliansen. Lars Edström arbetade dessutom aktivt med verksamheten under sexton års tid som vd och ordförande. Han fortsatte, tillsammans med övriga kanslipersonalen, att utveckla och befästa TeaterAlliansens framgångsrika verksamhet, säger Ulla Lidholm, nuvarande vd för TeaterAlliansen.